Convocatòria de les proves de JQCV 2018

Convocatòria de les proves de JQCV 2018

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, dependent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha convocat  les proves de certificació de nivell de valencià de l’any 2018, per primera vegada adaptades completament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).

Matrícula

1. La inscripció es realitzarà per via telemàtica a través del web següent: www.sede.gva.es.

2. Les persones interessades podran inscriure’s en totes les proves de certificació que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.

3. Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capa- citat de les seus.

4. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, les persones matriculades podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, www.jqcv.gva.es, les dades de la seua inscripció; amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell i localitat de realització de la prova.

5. Les persones que vulguen acollir-se a l’exempció o bonificació de les taxes d’inscripció, a l’adaptació horària per motius de creences religioses o a l’adaptació de la prova per motius de diversitat funconal, ho han de fer constar en la formalització de la matrícula de les proves.